Regulamin serwisu

1. Wstęp.

 • Wszystkie zlecenia fotograficzne przyjmowane przez serwis fotosmart realizowane są zgodnie z niniejszym regulaminem.

2. Postanowienia ogólne.

 • Właścicielem serwisu, także Zleceniobiorcą usług jest firma: FOTOSMART z siedzibą w Komornikach przy ul.Jesionowej nr. 7 NIP: 8411511634.
 • Usługi fotograficzne realizowane są przez laboratorium firmy FOTOSMART zgodnie z aktualną ofertą dostępną na stronie internetowej fotosmart.
 • Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Zleceniodawcą.
 • Usługi serwisu fotosmart polegają na przyjmowaniu od użytkowników za pośrednictwem serwisu internetowego graficznych plików zdjęciowych oraz na przesyłaniu ich na adres firmy na nośnikach (CD, DVD, pendrive, karty pamięci) celem wywołania zdjęć - na warunkach określonych przez Zleceniodawcę i odesłaniu ich za pośrednictwem poczty lub kuriera. Usługi fotosmart mają odpłatny charakter.
 • Serwis internetowy fotosmart zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.
 • Zlecenie jest wiążące dla firmy FOTOSMART jedynie wówczas, gdy w ciągu 7 dni roboczych nastąpi zapłata na wskazane konto i gdy zlecenie jest kompletne. Do czasu zaksięgowania wpłaty na konto lub wyboru płatności przy odbiorze zlecenie jest traktowane jako oferta niewiążąca.

3. Prawa autorskie.

 • Zleceniodawca wysyłając zamówienie oświadcza ,że jest właścicielem praw do powielania i korzystania z materiałów (plików) przekazanych Zleceniobiorcy . Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich przez Zleceniodawcę.

4. Zleceniodawca.

 • Zleceniodawcą (Użytkownikiem) serwisu internetowego fotosmart jest osoba mająca status prawny konsumenta w rozumieniu prawa polskiego, czyli osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych .
 • Złożenie zlecenia poprzez serwis internetowy fotosmart oznacza wyrażenie zgody przez zlecającego na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby wykonania usług i realizacji zamówień oraz akceptację regulaminu świadczonych usług internetowych.
 • Serwis fotosmart dołoży wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną ochronę prywatności użytkownikom serwisu, ale nie bierze odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z umyślnych ingerencji w serwis osób trzecich.

5. Zamawianie.

 • Serwis fotosmart umożliwia zamawianie odbitek określonych w ofercie umieszczonej na stronie internetowej serwisu.
 • Zleceniodawca zlecający wykonanie usługi odpowiedzialny jest za prawidłowe przygotowanie pliku cyfrowego do naświetlenia. Laboratorium FOTOSMART stara się nie ingerować w przysłane pliki cyfrowe, chyba, że wyraźnie wymagają one korekty barwnej lub gęstościowej. Pliki cyfrowe przesłane do firmy FOTOSMART powinny być przygotowane w odpowiednich proporcjach boków dla danego formatu zdjęcia (syndrom "obciętych głów"). Szczegółowych informacji prosimy szukać w zakładce: CZĘSTE PYTANIA na stronie fotosmart
 • Warunkiem umożliwiającym zrealizowanie zlecenia jest: prawidłowe wypełnienie formularza zlecenia tzn.:. wybranie plików, ilości odbitek, formatu, rodzaju papieru, itp. Określenie sposobu odbioru zlecenia. Określenie formy płatności.

6. Realizacja zamówienia.

 • Wszystkie zlecenia wykonywane są z najwyższą starannością i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie.
 • Dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres wskazanym przez Zleceniodawcę. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem fotosmart. Całość kosztów pokrywa Zleceniodawca.
 • Zlecenia mieszane wysyłamy po wykonaniu kompletnego zamówienia.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie firmie Fotosmart oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.
 • Firma Fotosmart uprawniona jest do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji
 • 1.w przypadku gdy w sytuacji, nawiązanie kontaktu z Klientem na podany przez niego numer telefonu nie powiedzie się i  Klient nie potwierdzi zamówienia;
 • 2.w przypadku gdy w sytuacji Klient nie dostarczy zdjęcia w jakości lub formacie odpowiednim do wykonania zamówienia;
 • 3.w przypadku gdy zdjęcie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Pod pojęciem anulowania zamówienia ,  należy rozumieć przysługujące firmie Fotosmart  umowne prawo odstąpienia, z którego może skorzystać w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcia umowy z Klientem).
 • W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

7. Formy płatności.

 • Rozliczenie transakcji odbywa się w następujący sposób: płatność natychmiastowa przez serwis Przelewy24, płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, wyboru płatności przy odbiorze.
 • Zlecenie opłacone przelewem bankowym będzie przekazana do realizacji w chwili odnotowania wpłaty na koncie Właściciela Serwisu. Jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie odnotowana wpłata zlecenie będzie anulowane.
 • W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej zlecenie przekazywane jest do realizacji.

8. Rezygnacja ze zlecenia.

 • Reklamacje można składać pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania kompletnego zlecenia.
 • Serwis fotosmart nie dopowiada za jakość wykonanych odbitek, jeżeli na jej poziom mają wpływ parametry przesłanych plików.
 • Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zlecenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub z winy Zleceniodawcy.
 • Nie odpowiadamy jeśli przekazane przez Zleceniodawcę nośniki ( CD, DVD, pendrive, karty pamięci) zostaną zgubione lub zniszczone podczas transportu przez kuriera bądź inny środek transportu.
 • Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, by odwzorowanie barw na odbitkach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym monitorem. Zażalenia związane z różnorodnością gustu i upodobań Zleceniodawcy nie będą uwzględniane.
 • W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, gdy zdjęcia dostarczone były za pośrednictwem poczty lub kuriera, koszty przesyłki pokrywa Zleceniodawca.
 • Reklamacja jest uwzględniana w przypadku pojawienia się różnic pomiędzy zamówionymi zdjęciami, a zawartością przesyłki w terminie 7 dni od odbioru zdjęć.

9. Zwrot należności Klientom

 • Firma Fotosmart dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  a) anulowania zamówienia lub części zamówienia;
  b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) , które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany Produktu, usunięcia wady Produktu lub obniżenia ceny;
 • Firma Fotosmart dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) jeśli zamówienie było opłacone:
  a) z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  b) przy odbiorze u kuriera lub na poczcie;
 • W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz firmy, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.
 • W przypadku gdy zwrot Produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w siedzibie firmy, a zamówienie zostało opłacone przy odbiorze, zwrot należności nastąpi w siedzibie firmy;

10. Odpowiedzialność.

 • Zleceniobiorca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikających z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu: awarii sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, opóźnienia powstałe w trakcie transportu, katastrof naturalnych oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Zleceniobiorca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić Zleceniodawcę.
 • Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak możliwość nie wykonania zlecenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub naruszające obowiązujące prawo.
 • Nie stosowanie się do warunków regulaminu powoduje odrzucenie zamówienia Zleceniodawcy, jako niepodlegającego realizacji.

11. Gwarancja.

 • Wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją.

12. Reklamacje.

 • Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni.

Gwarancja jakości

Zdjęcia wywołujemy tylko i wyłącznie na oryginalnych papierach fotograficznych - Fuji Crystal Archive i Kodak Royal.

FujiKodak